generálny inšpektor  Ing. Zoltán Tánczos, PhD.
(predseda komisie)

zbormajster  Ing. Stanislav Zajaček
starší inšpektor  Ing. Marta Bartošová
starší technik  Martin Opoldík
technik  Diana Mészáros
starší zbormajster  Rastislav Dolník
mladší inšpektor  PaedDr. Ján Klein
vrchný inšpektor  Ing. Štefan Čuchran

vrchný inšpektor  Ing. Peter Wolf
(tajomník komisie)

2022 - 2027

Z Á P I S N I C A   z rokovania RPVK DPO SR, 01. 06. 2023.

Z Á P I S N I C A   z rokovania RPVK DPO SR, 29. 11. 2022.

2017 - 2022

Z Á P I S N I C A   z on-line rokovania RPVK DPO SR, 30.11.2021.

Z Á P I S N I C A   z on-line rokovania RPVK DPO SR, 12.5.2021.

Z Á P I S N I C A    z on-line rokovania RPVK DPO SR, 3.12.2020.

Z Á P I S N I C A   z rokovania RPVK DPO SR, 14.11.2019.

Z Á P I S N I C A   z rokovania RPVK DPO SR, 12.2.2019.

Z Á P I S N I C A   z rokovania RPVK DPO SR, 24.10.2018.

Z Á P I S N I C A   z rokovania RPVK DPO SR, 6.3.2018.

Z Á P I S N I C A   z rokovania RPVK DPO SR, 24.10.2017.

314/2001 Z.z. Zákon o ochrane pred požiarmi

124/2000 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi

121/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii

726/2002 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

  94/2004 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

  96/2004 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

142/2004 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami

699/2004 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

169/2006 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

258/2007 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami

401/2007 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

478/2008 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

347/2022 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly hasiacich prístrojov

Prihláška na získanie odznaku odbornosti Preventivár PO obce

Prihláška na základnú odbornú prípravu preventivára PO obce

Prihláška na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť preventivára PO obce

Súhlas so spracovaním osobných údajov na overovanie odbornej spôsobilosti na činnosť preventivára PO obce

Podrobnosti o overovaní odbornej spôsobilosti preventivára požiarnej ochrany obce a okruh otázok pre písomnú a ústnu časť obsahuje pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2015 v znení pokynu č. 25/2015, novela č. 9/2018, novela č. 10/2023.

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top