Dobrovoľná požiarna ochrana SR a Republiková komisia mládeže DPO SR vyhlasujú celoslovenskú súťaž detí v literárnom prejave pre školský rok 2022/2023.

Téma súťaže:„Hasičské súťaže“

Termín súťaže: november 2022 – marec 2023  

Vekove kategórie:

Kategória

Určená pre

A – 1

žiakov 3. – 4. ročníka základných škôl

A – 2

žiakov 5. - 7. ročníka základných škôl

A – 3

žiakov 8. - 9. ročníka základných škôl

B

študentov gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť

 

                Súťaže sa môžu zúčastniť deti a mládež v rámci školskej a mimoškolskej činnosti. Súťaž bude vyhlásená prostredníctvom časopisu Požiarnik, internetovej stránky DPO SR ako aj prostredníctvom územných organizácii DPO SR, ktoré obdržia podmienky súťaže písomne od Sekretariátu DPO SR.

                Celoslovenská súťaž bude postupovým kolom územných kôl, ktoré vyhlásia územné organizácie DPO SR. Školy a mimoškolské zariadenia sa môžu do súťaže zapojiť a svoje literárne práce zaslať do 15. 3. 2023 na príslušnú územnú organizáciu DPO SR podľa svojho okresu. Zoznam a adresy územných organizácií DPO SR je uverejnený na internetovej stránke www.dposr.sk v sekcii organizačná štruktúra.

                Územné organizácie DPO SR vyhodnotia z doručených prác tri najlepšie z každej vekovej kategórie - t.j. 12 literárnych prác a tieto práce spolu s vyhodnotením súťaže zašlú na Sekretariát DPO SR do 31. 3. 2023.

Obsahové zameranie:

  • vyjadrenie poznatkov o príčinách požiarov, príklady jednania z nedbalosti a nepozornosti pri manipulácii s ohňom, horľavinami a pod., nebezpečné hry detí so zápalnými prostriedkami, s horľavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atď.,
  • pomoc hasičov pri haváriách, nehodách, živelných pohromách a ochrane životného prostredia,
  • zážitky zo záujmovej, športovej či výchovnej činnosti mládeže alebo letných táborov hasičskej mládeže so zameraním na ochranu pred požiarmi.

 

Literárne práce doručujte na formáte A4 maximálne na 4 strany.

Každá práca musí byť riadne označená:

  1. kategóriou a vekom autora,
  2. názvom literárnej práce,
  3. menom a priezviskom autora,
  4. názvom a adresou školy alebo mimoškolského zariadenia,
  5. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu,
  6. telefónnym číslom alebo mailovou adresou na kontaktnú osobu.

Súťažné práce bude v celoštátnom kole hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci apríl 2023. Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik a na internetovej stránke www.dposr.sk.

Školy a mimoškolské zariadenia víťazov literárnej súťaže, budú informované listom, ktorý bude zároveň aj pozvánkou na oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazom.

Odovzdávanie cien víťazom sa uskutoční pod záštitou Republikovej komisie mládeže DPO SR v mesiaci jún 2023.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ponechať si súťažné práce, použiť ich pri preventívno-výchovnej činnosti a propagácii ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť bezplatne súťažné práce pri vydaní publikácií s tým, že súťažiaci prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného využitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný vyššie uvedeným spôsobom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť ho aj tretej osobe.

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top