obchod 2

Článok 1

Úvod

Životy a zdravie občanov, majetok štátu i jednotlivcov, potrebuje trvalú ochranu pred škodami spôsobenými požiarmi, výbuchmi, haváriami a inými mimoriadnymi udalosťami.

Predchádzanie vzniku požiarov prostredníctvom výkonu protipožiarnej prevencie a výchovy ako aj represívna činnosť hasičských jednotiek si vyžadujú vysoký stupeň odbornosti členov a funkcionárov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Jednou z foriem preukazovania stupňa odbornosti je organizovaná príprava a plnenie stanovených podmienok príslušného stupňa odznaku odbornosti.

Skúšky na overenie teoretických vedomostí a praktických návykov a skúseností potrebných na získanie odznaku odbornosti odzrkadľujú nielen odbornú úroveň všetkých druhov prípravy, ale aj aktívnu činnosť každého uchádzača pri plnení výcvikových úloh na príslušnej úrovni.

Teoretické znalosti a praktické skúsenosti potrebné na získanie odznaku odbornosti tvoria súčasť odborného školenia a výcviku, ktorý sa vykonáva v samotných dobrovoľných hasičských zboroch. Náročnosť podmienok sa zvyšuje vyšším stupňom odznaku odbornosti. Preto k získanie odznaku odbornosti je nesporne nutná aj individuálna odborná príprava a samovzdelávanie členov.

Prezídium DPO SR k získavaniu odznaku odbornosti vydáva nasledovné smernice:

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Smernice na plnenie podmienok k získaniu odznaku odbornosti vydáva Prezídium DPO SR.

1.2. Odznak odbornosti má tri stupne, pričom III. stupeň je najnižší a I. stupeň je najvyšší.

1.3. Na úrovni DHZ je organizátorom odbornej prípravy na splnenie podmienok odznaku odbornosti výbor DHZ prostredníctvom veliteľa DHZ.

1.4. Na úrovni Okresného výboru DPO /OV DPO/ resp. Územného výboru DPO /ÚzV DPO/ je organizátorom odbornej prípravy okresný výcvikový štáb (OVŠ) resp. územný výcvikový štáb (ÚzVŠ) v spolupráci s okresnou resp. územnou preventívno – výchovnou komisiou.

1.5. Ku skúškam na získanie odznaku odbornosti III. a II. stupňa ustanovuje skúšobnú komisiu príslušný OVŠ resp. ÚzVŠ z odborne vyspelých funkcionárov.

1.6. Ku skúškam na získanie odznaku odbornosti I. stupňa ustanovuje skúšobnú komisiu Republikový výcvikový štáb DPO.

1.7. Skúšobná komisia musí byť minimálne 3 – členná, pričom predseda skúšobnej komisie musí byť nositeľom odznaku odbornosti vyššieho stupňa, než ktorý komisia skúša, s výnimkou odznaku odbornosti I. stupňa. Ostatní členovia komisie musia byť nositeľmi najmenej odznaku odbornosti toho stupňa, ktorý komisia skúša.

1.8. Uchádzač o získanie odznaku odbornosti sa prihlasuje na skúšky prostredníctvom výboru DHZ na príslušnom OV DPO resp. ÚzV DPO.

1.9. Termíny skúšok určujú príslušné výcvikové štáby jedenkrát v roku. Podmienkou na organizovanie skúšok je účasť najmenej piatich uchádzačov pre jeden stupeň odznaku odbornosti.

1.10. V prípade nižšieho počtu uchádzačov je pre vykonanie skúšok odznaku odbornosti možné spojiť uchádzačov z viacerých okresov.

1.11. Skúšky na získanie odznaku odbornosti I. stupňa organizuje Sekretariát DPO SR, prostredníctvom RVŠ DPO. Termín a miesto konania skúšok obdrží prihlásený uchádzač v pozvánke zaslanej na jeho adresu poštou.

1.12. Odznak odbornosti je možné odobrať iba v súlade so Stanovami DPO SR.

1.13. Výrobu a distribúciu odznakov odbornosti zabezpečuje Sekretariát DPO SR, ktorý odznaky odbornosti II. a III. stupňa vydáva OV DPO resp. ÚzV DPO na základe ich požiadaviek vrátane preukazov ako ceninu.

1.14. Za vydanie odznaku odbornosť uhradí uchádzač sumu stanovenú Prezídiom DPO SR pre jednotlivé stupne.

1.15. Pri strate alebo znehodnotení odznaku odbornosti je možné vydať náhradný odznak za sumu, ktorá je dvojnásobkom aktuálnej úhrady ceny stanovenej Prezídiom DPO SR.

2. Podmienky na získanie odznaku odbornosti

2.1. Odznak odbornosti môže získať každý člen DPO SR po splnení stanovených podmienok pre daný stupeň odznaku odbornosti. Všeobecnou podmienkou je aktívne členstvo v DPO SR vyjadrené v rokoch a plnenie stanovených úloh výcvikového roka.

2.2. Na získanie odznaku odbornosti III. stupňa musí uchádzač splniť niektorú z týchto podmienok:

a/ musí byť členom DPO SR minimálne 3 roky a musí splniť podmienky minimálne 3. výkonnostnej triedy v preteku jednotlivca vo svojej kategórii

b/ musí sa najmenej 3 roky zúčastňovať obvodových, /okresných resp. územných/ súťaží DHZ ako pretekár

c/ musí sa najmenej 3 roky zúčastňovať preventívnych protipožiarnych kontrol v obci /meste/

2.3. Okrem úloh v bode 2.2. musí uchádzač splniť podmienky predpísaného testu a ústne zodpovedať resp. splniť 3 otázky z technického výcviku.

2.4. Na získanie odznaku odbornosti II. stupňa musí uchádzač byť držiteľom odznaku odbornosti III. stupňa a zároveň splniť aspoň jednu z nasledovných podmienok:

a/ musí splniť podmienky 2. výkonnostnej triedy v preteku jednotlivca vo svojej kategórii

b/ musí sa najmenej štyri roky zúčastňovať obvodových – okresných súťaží DHZ ako pretekár alebo rozhodca

c/ musí sa najmenej 4 roky zúčastňovať preventívnych protipožiarnych kontrol v obci /meste/

2.5. Okrem úloh v bode 2.4. musí uchádzač splniť podmienky predpísaného testu, ústne zodpovedať resp. splniť otázky z technického výcviku, spracovať a v rámci skúšok obhájiť písomnú prácu, ktorej obsah je určovaný RVŠ DPO.

2.6. Na získanie odznaku odbornosti I. stupňa musí uchádzač splniť tieto podmienky:

a/ absolvovať vysokú školu so zameraním na ochranu pred požiarmi, štúdium na Strednej škole požiarnej ochrany MV SR alebo diaľkové štúdium v Odbornej škole DPO SR najneskôr 5 rokov dozadu

b/ ak uchádzač nespĺňa podmienku pod písmenom a/, musí byť držiteľom odznaku odbornosti II. stupňa a zároveň splniť aspoň jednu z nasledovných podmienok:

c/ musí splniť podmienky 1. výkonnostnej triedy v preteku jednotlivca vo svojej kategórii

d/ musí sa najmenej 3 roky zúčastňovať obvodových – okresných súťaží DHZ ako pretekár alebo rozhodca

e/ musí sa najmenej 3 roky zúčastňovať preventívnych protipožiarnych kontrol v obci /meste/

f/ musí sa aktívne najmenej 3 roky zúčastňovať na zásahovej činnosti, technickej pomoci

g/ musí sa najmenej 3 roky podieľať na vykonávaní odbornej prípravy, školení a výcviku DHZ

h/ musí sa najmenej 3 roky aktívne podieľať na spolupráci so samosprávou a právnickými osobami

i/ musí sa najmenej 3 roky aktívne podieľať na verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti

j/ musí sa najmenej 3 roky aktívne podieľať na zveľaďovaní dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi

k/ musí sa najmenej 3 roky aktívne podieľať na cezhraničnej spolupráci v oblasti ochrany pred požiarmi

l/ musí sa najmenej 3 roky aktívne podieľať na výchove detí a mládeže

3. Vek a aktivita uchádzačov o získanie odznaku odbornosti

3.1. Odznak odbornosti III. stupňa je podmienený minimálne 3- ročným členstvom v DPO SR.

3.2. Aktívna účasť pri plnení úloh na úseku školenia a výcviku, zásahovej činnosti, vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol, spolupráci so samosprávou a právnickými osobami, verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti, zveľaďovaní dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi, cezhraničnej spolupráce a výchovy detí a mládeže musí byť potvrdená v prihláške uchádzača.

3.3. Odznaky odbornosti II. a I. stupňa a podmienky k nim môžu byť plnené najskôr po troch rokoch od získania odznaku odbornosti nižšieho stupňa /s výnimkou absolventov uvedených v bode 2.6., písmeno a/.

3.4. Predpísaná aktivita sa posudzuje v hodnotenom období troch rokov pred podaním prihlášky.

4. Organizácia skúšok

4.1. Testové skúšky a počet otázok pre jednotlivé stupne sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

 

Oblasť:

Počet otázok:

III. stupeň

II. stupeň

I. stupeň

Organizácia PO

10

10

10

Požiarna prevencia

10

10

10

Požiarna taktika

10

10

10

Technické prostriedky

10

10

10

Technický výcvik

3

3

3

Písomná práca

-

1

1

 

4.2. Uchádzač musí splniť a zodpovedať v teste v každej oblasti samostatne najmenej 8 otázok správne, /otázky z technického výcviku najmenej na známku dobrý/. Ak počet nesprávnych odpovedí v ktorejkoľvek oblasti je viac ako dve, uchádzač nesplnil podmienky pre daný stupeň odznaku odbornosti.

4.3. Hodnotenie otázok z technického výcviku:

a/ vyhovel

b/ nevyhovel

4.4. Čas na testové skúšky sa stanovuje na 45 minút pre všetky stupne odznaku odbornosti.

4.5. Opakovanie skúšok môže byť vykonané v termíne, ktorý určí organizátor skúšok.

5. Udeľovanie, evidencia a nosenie odznakov odbornosti

5.1. Uchádzačom, ktorí získali odznak odbornosti sa vykoná záznam:

a/ do preukazu člena DPO SR – vykoná skúšobná komisia

b/ do evidencie členov DHZ – vykoná výbor DHZ

c/ do evidenčnej karty na OV DPO resp. ÚzV DPO – vykoná riaditeľ /tajomník/ OV DPO resp. ÚzV DPO.

5.2. Odovzdávanie odznakov odbornosti sa vykonáva po skončení skúšok alebo iných vhodných slávnostných príležitostiach.

5.3. Evidenciu odznakov vedú:

a/ odznaky odbornosti III. a II. stupňa – OV DPO resp. ÚźV DPO

b/ odznaky odbornosti I. stupňa – Sekretariát DPO SR

5.4. Dokumentácia o skúškach na získanie odznaku odbornosti sa archivuje podľa Registratúrneho poriadku DPO SR.

5.5. Odznaku odbornosti sa nosia na sakách vychádzkovej rovnošaty v súlade s Rovnošatovým predpisom DPO SR.

5.6. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru, armády a iných uniformovaných zložiek, ktorí získali odznak odbornosti ho nosia na uniformách podľa ich vnútorných predpisov.

6. Finančné a materiálne zabezpečenie

6.1. Finančné a materiálne zabezpečenie plnenia podmienok odznaku odbornosti riešia príslušné orgány DPO SR z rozpočtu na odbornú prípravu.

6.2. Potrebné počty odznakov s preukazmi, vydanie Smerníc, prihlášok a hodnotiacich záznamov zabezpečuje Sekretariát DPO SR.

7. Záverečné ustanovenie

7.1. Tieto novelizované smernice boli schválené na zasadnutí Prezídia DPO SR dňa 25. októbra 2007 a upravené v súlade s uznesením 2. zasadnutia Snemu DPO SR zo dňa 24.11.2007. Smernice nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2008.

7.2. Vydaním týchto smerníc strácajú platnosť smernice schválené Prezídiom DPO SR dňa 11. 4. 2003.

7.3. Výklad smerníc a ich doplňovanie prináleží RVŠ DPO.

7.4. Odznaky odbornosti získané podľa predchádzajúcich smerníc sú naďalej platné a členovia DPO SR ich nosia v súlade s Rovnošatovým predpisom DPO SR.

8 Prílohy

8.1. Vzor prihlášky uchádzača o odznak odbornosti

8.2. Vzor testovacieho hárku

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03, Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top