obchod 2

Zdôvodnenie:

Plnenie podmienok odznaku odbornosti Rozhodca DPO SR, ktorý bol zavedený v roku 2004 si vyžaduje prispôsobiť sa novému Súťažnému poriadku DPO SR, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2008.

Skúsenosti z praxe ukazujú potrebu vrátiť sa k systematickej príprave rozhodcov, ktorá vytvorí odborný rámec ich prípravy, ale zároveň bude motivovať záujemcov z hľadiska ich označenia na verejnosti i využitie skrátenia doby povýšenia do hasičských hodností v hodnotenom období.

V súlade s Programom činnosti DPO SR do roku 2012, ktorý bol prijatý na RVZ delegátov OV DPO je potrebné zosúladiť a aktualizovať vnútorné dokumenty DPO SR.

V záujme naplnenia tohto cieľa Prezídium DPO SR po prerokovaní tohto dokumentu v RVŠ DPO vydáva tieto Smernice pre získanie odznaku odbornosti Rozhodca DPO SR.

Obsah:

1. Všeobecné ustanovenia

2. Podmienky získania odznaku „Rozhodca DPO SR“

3. Odborné podmienky

4. Obsahové zameranie odbornej prípravy

5. Odznak „Rozhodca DPO SR“ – evidencia – vydávanie

6. Finančné a materiálne zabezpečenie

7. Záverečné ustanovenie

8. Prílohy

1. Všeobecné ustanovenia:

1.1. Smernice na plnenie podmienok „Rozhodca DPO SR“ vydáva Prezídium DPO SR.

1.2. Odznak má len jeden stupeň.

1.3. Výrobu a distribúciu odznakov zabezpečuje Sekretariát DPO SR a vydáva ich podľa požiadaviek OV DPO resp. ÚzV DPO ako predajný materiál za podmienok stanovených Prezídiom DPO SR.

1.4. Organizátorom odbornej prípravy je príslušný Okresný výcvikový štáb (OVŠ) resp. Územný výcvikový štáb (ÚzVŠ), Okresná komisia mládeže (OKM) resp. Územná komisia mládeže (ÚzKM) alebo OŠ DPO Martin v spolupráci so Sekretariátom DPO SR.

2. Podmienky získania odznaku „Rozhodca DPO SR“:

2.1. Uchádzač musí byť členom DPO SR najmenej 3 roky, to znamená, že musí mať minimálne 18 rokov.

2.2. Prihlášku na získanie odznaku „Rozhodca DPO SR“ podáva uchádzač materskému DHZ, ktorý ju po schválení postúpi príslušnému OV DPO resp. ÚzV DPO.

2.3. Odbornou podmienkou získania odznaku „Rozhodca DPO SR“ je splnenie jednej z týchto podmienok:

a/ absolvovanie odborného kurzu „Rozhodca DPO SR“ a záverečnej skúšky v OŠ DPO Martin

b/ absolvovanie odbornej prípravy a záverečnej skúšky na úrovni OV DPO resp. ÚzV DPO

2.4. Skúšobná komisia musí byť 3 – členná, členovia komisie musia byť držiteľmi odznaku Rozhodca DPO SR. Jej zloženie schvaľuje príslušný OVŠ resp. ÚzVŠ alebo OKM resp. ÚzKM. V prípade odborného kurzu v OŠ DPO v Martine skúšobnú komisiu deleguje RVŠ – RKM DPO. Za predsedu je menovaný funkcionár s najvyšším odborným vzdelaním a príslušnou praxou na tomto úseku.

2.5. Termíny skúšok /minimálne 1x ročne/ vyhlasuje príslušný OVŠ resp. ÚzVŠ alebo OKM resp. ÚzKM, o čom včas informuje DHZ v okrese. V prípade odborných kurzov v OŠ DPO sú termíny uvedené v Pláne školení a kurzov na príslušný rok, ktorý obdržia od Sekretariátu DPO všetky OV DPO resp. ÚzV DPO.

2.6. Platnosť odznaku odbornosti je možné zrušiť po uplynutí 5 rokov pri neúčasti na IMZ a rozhodcovskej praxi (minimálne raz za dva roky). Pri hrubom porušení zásad etiky a morálky sa bude postupovať v súlade so Stanovami DPO SR.

2.7. Vzor prihlášky a preukazu je uvedený v prílohe týchto smerníc.

3. Odborné podmienky:

3.1. Po splnení podmienok bodov 2.1., 2.2. a 2.3. musí uchádzač splniť nasledovné podmienky, ktoré sú rovnaké na úrovni OV DPO resp. ÚzV DPO alebo odborného kurzu v OŠ DPO Martin:

a/ absolvovať predpísaný písomný test a splniť jeho podmienky

b/ spracovať a obhájiť návrh organizačného zabezpečenia a propozícií obvodovej /okresnej resp. územnej/ súťaže DHZ alebo hry PLAMEŇ.

4. Obsahové zameranie kurzu:

4.1. Organizácia a história Dobrovoľnej požiarnej ochrany

- Stanovy a Rokovací poriadok DPO SR

- História PO a OŠ DPO , CTIF - história súťaží dospelých i mládeže

4.2. Súťažný poriadok DPO SR

Hra PLAMEŇ pre mladých hasičov

- Teoretický výklad disciplín

- Praktická činnosť rozhodcu na jednotlivých disciplínách

4.3. Poradová príprava

- Poradový výcvik jednotlivca – základy /hlásenie – vzdávanie pocty/

- Poradový výcvik hasičského družstva – základy /vzdávanie pocty/

4.4. Základy psychológie

- Príprava rozhodcov pred súťažou

- Zásady etiky a morálky práce rozhodcov

4.5. Športovo – telovýchovná činnosť

- Technika merania času stopkami

- Hodnotenie preberania prúdnice pri štafete

4.6. Organizačná činnosť

- Organizačné zabezpečenie a propozície obvodovej /okresnej resp. územnej/ súťaže DHZ, resp. hry PLAMEŇ v okrsku – okrese

- Činnosť sčítacej komisie – technickej kontroly náradia – vstupnej kontroly

- Praktické vyplňovanie bodovacích záznamov

4.7. Záverečné skúšky

a/ teoretické – ústne skúšky, vyplňovanie bodovacích záznamov

b/ praktické – úroveň hodnotenia jednotlivých disciplín

c/ všeobecné – písomná práca /obhajoba/, celková aktivita počas kurzu

4.8. Hodnotenie sa vykonáva známkou vyhovel resp. nevyhovel. Poslucháč hodnotený známkou nevyhovel neprospel a musí skúšky opakovať v termíne po dohode s vedením OŠ DPO, OVŠ resp. ÚzVŠ alebo OKM – resp. ÚzKM.

4.9. Vzory testových otázok /minimálne 30 otázok/ tvoria prílohu týchto Smerníc. OVŠ resp. ÚzVŠ alebo OKM resp. ÚzKM spracuje pre účely skúšok vlastné testy s troma odpoveďami, z ktorých je jednoznačne správna iba jedna odpoveď. Otázky zo Súťažného poriadku DPO SR resp. hry Plameň môže OVŠ resp. ÚzVŠ alebo OKM resp. ÚzKM obmieňať.
Do skúšobnej komisie podľa charakteru kurzu deleguje svojho zástupcu RVŠ resp. RKM DPO. Podobný postup je i na úrovni OV DPO resp. ÚzV DPO, kde OVŠ resp. ÚzVŠ alebo OKM resp. ÚzKM delegujú predsedu komisie, ktorý spĺňa odborné kritériá.

5. Odznak „Rozhodca DPO SR“ – evidencia – vydávanie

5.1. Odznak je zhotovený zo žltého kovu, ktorého základom je nápis „ROZHODCA“ a znak DPO SR. Odznak má koženú podložku s otvorom na pripnutie pod gombík ľavého vrecka blúzy rovnošaty resp. bundo – polokošele.

5.2. Odznak má len jeden stupeň a pre podmienky skrátenia resp. priznania – povýšenia do hasičských hodností podľa Štatútu o povyšovaní členov DPO SR má charakter odznaku odbornosti II. stupňa.

5.3. Odznak „Rozhodca DPO SR“ sa nosí počas súťaží, ktoré organizuje DPO SR /KV DPO, OV DPO resp. ÚzV DPO, DHZ/, hry PLAMEŇ i pri medzinárodných súťažiach ako služobný odznak pre zaradených rozhodcov. Nosením odznaku však nie je obmedzené ďalšie používanie funkčných označení napr. hlavného rozhodcu, štartéra, časomeračov a pod. páskami a visačkami.

5.4. Odznak odbornosti „Rozhodca DPO SR“ tak ako ostatné odznaky odbornosti musí uchádzač uhradiť príslušnému OV DPO resp. ÚzV DPO v hodnote stanovenej Prezídiom DPO SR. Týmto spôsobom obdržia odznak i absolventi odborného kurzu rozhodcov v OŠ DPO Martin po jeho úspešnom absolvovaní.

5.5. V prípade straty odznaku duplikát na základe žiadosti a preverení jeho platnosti vydáva príslušný OV DPO resp. ÚzV DPO za stanovenú hodnotu.

5.6. K odznaku patrí i preukaz, ktorý obsahuje základné osobné údaje, DHZ, hodnosť a číslo preukazu. V preukaze je priestor na záznam o splnení podmienok získania odznaku a ďalšie odborné školenia. V preukaze je možné zaznamenávať účasť na súťažiach vrátane medzinárodných.

5.7. Evidenciu získaných odznakov vedie príslušný OV DPO resp. ÚzV DPO, ktorý získanie doplní do evidenčnej karty, čo vykoná na úrovni DHZ jeho tajomník.

5.8. Príslušníci HaZZ môžu odznak „Rozhodca DPO SR“ nosiť na ich rovnošate za podmienok uvedených v týchto smerniciach.

6. Finančné a materiálne zabezpečenie:

6.1. Finančné a materiálne podmienky súvisiace so získaním odznaku odbornosti „Rozhodca DPO SR“ riešia príslušné orgány DPO SR /OV DPO resp. ÚzV DPO a Sekretariát DPO SR/ z rozpočtu na odbornú prípravu.

6.2. Potrebný počet odznakov zabezpečuje Sekretariát DPO SR.

7. Záverečné ustanovenie:

7.1. Novelizované smernice získavania odznaku „Rozhodca DPO SR“ boli prerokované a schválené na rokovaní Prezídia DPO SR dňa 21. 6. 2007 a upravené v súlade s uznesením 2. zasadnutia Snemu DPO SR zo dňa 24.11.2007..

7.2. Vydaním týchto smerníc strácajú platnosť Smernice pre získanie odznaku odbornosti Rozhodca DPO SR, schválené Prezídiom DPO SR dňa 16. 6. 2004.

7.3. Výklad týchto smerníc patrí podľa ich obsahu RVŠ a RKM DPO.

7.4. Tieto smernice nadobúdajú platnosť od 1. 1. 2008.

8. Prílohy:

8.1. Vzor prihlášky uchádzača

8.2. Vzor preukazu nositeľa odznaku odbornosti Rozhodca DPO SR

8.3. Vzor testových otázok na získanie odznaku odbornosti Rozhodca DPO SR

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top