obchod 2

Prezident Hlavnej správy Zväzu dobrovoľných hasičských zborov Poľskej republiky - Waldemar Pawlak a prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky - Jozef Minárik, ďalej len strany dohody, uzatvárajú túto dohodu.

§ 1

Strany dohody vyhlasujú, že podstata spolupráce sa bude týkať:

 1. Výmeny skúseností týkajúcich sa organizovania preventívnych opatrení, ekologických havárií a hasičskej techniky.

 2. Spolupráce v rozsahu zlepšenia infraštrukturálnej previazanosti a široko ponímanej bezpečnosti pred živelnými pohromami so zvláštnym prihliadnutím na prihraničné územia.

 3. Výmeny informácií v oblasti vytvárania spoločných plánov činnosti.

 4. Podpory miestnych iniciatív vrátane využívania možností euroregiónov.

 5. Vzájomného predstavovania histórie a tradícií hasičského hnutia a výsledkov kultúrnej činnosti dobrovoľných hasičských zborov.

 6. Kontaktov v rámci športovo-hasičských súťaží a iných foriem športového súperenia.

 7. Podpory výmeny skúseností a integrácie mládežníckych a ženských hasičských družstiev.

 8. Poskytovania pomoci dobrovoľným hasičským zborom zo Slovenska a Poľska v nadväznosti na individuálne kontakty.

§ 2

Spolupráca medzi stranami sa bude realizovať prostredníctvom:

 1. Výmeny hasičskej literatúry a tlače, programov školení, technických riešení v oblasti požiarnej ochrany.

 2. Koordinácie a podpory činnosti oboch organizácií smerujúcich k zlepšovaniu stavu vybavenia dobrovoľných hasičských zborov vrátane dopravných prostriedkov a prístrojov slúžiacich na komunikáciu.

 3. Spoločného vyhodnocovania potrieb v rozsahu dovybavovania dobrovoľných hasičských zborov výstrojom potrebným na prekonávanie živelných pohrôm so zvláštnym zohľadňovaním protipožiarneho výstroja, ako aj vzájomnej pomoci v tejto oblasti.

 4. Aktivít slúžiacich na rozvoj spolupráce oboch organizácií, medziiným využívania moderných prostriedkov komunikácie, spoločného žiadania finančných prostriedkov na realizáciu plánovaných činností, podpisovania dohôd o spolupráci medzi hasičskými zbormi a organizačnými jednotkami oboch organizácií.

 5. Spolupráce na úseku záchranárskych činností.

 6. Organizovania prezentovania sa orchestrov, scénických súborov a súborov inej umeleckej tvorivosti.

 7. Výmeny delegácií dobrovoľných hasičských zborov vrátane mládežníckych a ženských hasičských družstiev.

 8. Umožňovania súperenia v hasičských športoch hasičom zo Slovenska a z Poľska.

 9. Pracovných kontaktov funkcionárov a pracovníkov.

§ 3

 1. Strany dohody určujú svojich zástupcov ako koordinátorov realizácie dohody.

 2. Koordinátori sú zodpovední za:

  1) dohodnutie činností na centrálnej úrovni,

  2) dozor nad realizáciou činností,

  3) predkladanie návrhov strán dohody v rozsahu zdokonaľovania realizácie dohody.

  3. Koordinátori sa budú stretávať raz za rok s cieľom vykonania hodnotenia realizácie dohody.

§ 4

 1. Náklady vyplývajúce z:

  1) výmeny skupín hasičov a mládeže z dobrovoľných hasičských zborov,

  2) organizovania spoločných kultúrno-osvetových a športových podujatí dohodujúce sa strany znášajú na zásadách vzájomnosti s vylúčením nákladov na dopravu do pozývajúcej krajiny a späť.

 2. Strany dohody znášajú náklady na poistenie delegovaných účastníkov spoločne organizovaných podujatí.

 3. Ostatné náklady na realizáciu tejto dohody sa určujú individuálne prostredníctvom koordinátorov zastupujúcich strany dohody.

§ 5

 1. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu.

 2. Zmena obsahu dohody vyžaduje písomnú formu.

 3. Dohodu možno vypovedať písomnou formou so zachovaním trojmesačnej výpovednej lehoty pred koncom kalendárneho roka.

§ 6

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania.

Táto dohoda bola vyhotovená v Parczewe dňa 19. 9. 2004 v dvoch rovnakých exemplároch, každý v jazyku poľskom a slovenskom, pričom oba texty majú rovnakú silu.

 

Waldemar Pawlak, Prezident Hlavnej správy Zväzu dobrovoľných hasičských zborov Poľskej republiky

JUDr. Jozef Minárik, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top