obchod 2

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky so sídlom Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava, zastúpená prezidentom DPO SR JUDr. Jozefom Minárikom (ďalej len DPO SR)

a

Združenie hasičov Čiech, Moravy a Sliezska so sídlom v Prahe 2, Římská 45, zastúpené starostom združenia Ing. Karlom Richtrom (ďalej len ZH ČMS)

Oceňujúc svoju doterajšiu vzájomne prospešnú spoluprácu, sa dohodli v záujme jej ďalšieho prehlbovania a upevňovania uzatvoriť túto zmluvu o spolupráci. Obe zmluvné strany sa dohodli na spolupráci, ktorá má dlhoročné tradície, a to na úrovni základných článkov, okresných, krajských a republikových štruktúr v podmienkach právneho usporiadania oboch štátov.

Zmluva o spolupráci nadväzuje na Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 212/1993 Z. z. a na Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky č.235/1993 zo dňa 23. novembra 1992, keď bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci, najmä na čl. 5, 7 a 16.

Vzájomná spolupráca sa bude na úrovni oboch republikových organizácií DPO SR a ZH ČMS rozvíjať a udržiavať predovšetkým v týchto oblastiach:

Článok I.
Vnútroorganizačná oblasť

 

 1. výmena skúseností a informácií z vnútroorganizačnej činnosti
 2. vzájomná výmena vydaných základných dokumentov DPO SR a ZH ČMS
 3. výmena skúseností z činností aktívov zaslúžilých členov oboch organizácií
 4. sprostredkovanie spolupráce odborných periodík (Požiarnik, Tűzoltó, Hasičské noviny, Hasičské a záchranářské Alarm revue atď.)
 5. vzájomná výmena skúseností vedenia odborných rád a republikových komisií cestou spoločných rokovaní vždy raz za dva až tri roky
 6. vzájomná výmena vydaných ocenení a medailí DPO SR a ZH ČMS pre archívne účely

 

 

Článok II.
Hospodárska činnosť a tvorba vlastných zdrojov

 

 

 1. vymieňať si skúsenosti o tvorbe vlastných zdrojov /napr. členské príspevky, predajný materiál, podnikateľské aktivity/
 2. všestranne vytvárať podmienky /najmä legislatívne a ekonomické/ pre efektívnu spoluprácu organizačných jednotiek v pôsobnosti DPO SR a ZH ČMS
 3. spolupracovať v oblasti čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov SR, ČR a medzinárodných a nadnárodných organizácií a spoločností
 4. vymieňať si skúsenosti a informácie o sponzorskej činnosti a daňových otázkach, týkajúcich sa záchranárskych aktivít
 5. analyzovať oblasť ekonomických a právnych aktivít krajín EÚ, SR, ČR z pohľadu činnosti hasičských aktivít

 

 

Článok III.
Odborná príprava

 

 

 1. výmena skúseností a materiálov v oblasti odbornej prípravy /plnenie odborností z úseku prevencie, represie a ochrany obyvateľstva/
 2. výmena skúseností z organizovania odborných seminárov a školení v oblasti hasičských súťaží
 3. výmena skúseností z oblasti prípravy rozhodcov pre hasičský šport a klasické disciplíny CTIF
 4. výmena skúseností z činnosti odborných rád a republikových komisií na úseku prevencie, represie a ochrany obyvateľstva
 5. podpora oboch zmluvných strán pri vzájomných návštevách družstiev DHZ a SDH na súťažiach a spoločenských a ďalších podujatiach

 

 

Článok IV.
Práca s deťmi a mládežou

 

 

 1. vzájomná výmena skúseností v oblasti práce s deťmi a mládežou /pravidelné stretnutia Ústrednej odbornej rady a Republikovej komisie mládeže DPO s minimálnou frekvenciou každé dva roky, vzájomné pozvania delegácií na akcie republikového formátu/
 2. organizovanie spoločných stretnutí mladých hasičov hlavne prostredníctvom akcií nižších a základných článkov /tábory, súťaže/, ZH ČMS každoročne vytvorí ponuku niekoľkých letných táborov, na ktorých bude umožnená účasť mladým hasičom DPO SR
 3. vzájomné uznanie účasti na vzdelávacích akciách pre vedúcich a inštruktorov kolektívov mladých hasičov v oblastiach, ktoré sú vo vzdelávacích programoch totožné: pedagogika, psychológia, zdravoveda, bezpečnosť práce pri činnosti s deťmi, pobyt v prírode. DPO SR akceptuje vzdelávací systém vedúcich mládeže ZH ČMS v plnom rozsahu kvalifikačných stupňov /I., II., III./. ZH ČMS každoročne vytvorí pre DPO SR ponuku na účasť inštruktorov kolektívov mladých hasičov na letných školách
 4. vzájomná výmena informácií v oblasti publikačnej /metodické pomôcky, učebné texty, propagačné materiály/

 

 

Článok V.
Kultúrna a spoločenská činnosť

 

 

 1. naďalej pokračovať v spolupráci pri podpore vzájomných kontaktov v oblasti kultúrnych aktivít /napr. spoločné koncerty, organizovanie prehliadok dychových, divadelných súborov atď./
 2. vzájomne sa informovať o edičných zámeroch /zasielať si plán edičnej činnosti na kalendárny rok/ s cieľom koordinovať publikačnú činnosť /písanie spoločných kapitol, tlač spoločných slovensko - českých kníh/
 3. konať raz za dva roky spoločné zasadnutie komisií pre históriu a sekcií zberateľov
 4. vzájomne si zasielať vydávané periodiká a dvakrát vo volebnom období konať spoločné stretnutie redakčných rád časopisov resp. Republikovej komisie pre tlač a masmédiá DPO

 

 

Článok VI.
Zahraničné styky

 

 

 1. výmena skúseností zo spolupráce s ostatnými partnerskými štátmi
 2. výmena skúseností z činnosti národných organizácií CTIF
 3. spolupráca pri presadzovaní spoločných záujmov v rámci CTIF
 4. spolupráca pri zabezpečovaní pobytu a výmeny zahraničných hasičských kolektívov a študijných delegácií v súlade s medzinárodnými dohodami
 5. spolupráca pri organizovaní medzinárodných súťaží, sympózií, detských táborov a kultúrnych podujatiach
 6. vzájomne podporovať prihraničnú spoluprácu a družobnú činnosť medzi organizačnými zložkami DPO SR a ZH ČMS

 

 

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

 

 

 1. na základe tejto zmluvy, potrieb oboch organizácií a získaných skúseností sa vytvárajú podmienky pre uzavretie dohôd medzi jednotlivými organizačnými článkami oboch organizácií
 2. zmluva o spolupráci bude pravidelne vyhodnocované raz ročne pri spoločnom stretnutí predstaviteľov oboch organizácií
 3. táto zmluvy je spísaná v dvoch vyhotoveniach, z nich každá strana obdrží po jednom exemplári
 4. táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboma zmluvnými stranami
 5. táto zmluva môže byť menená a doplňovaná iba písomnými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými stranami

 


V Přibyslavi dňa 5. 11. 2009

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava



02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top