obchod 2

V roku 2017 uplynie päťročné obdobie činnosti terajších orgánov zvolených v roku 2012. Zhodnotia sa úlohy za predchádzajúce päťročné obdobie, vytýčia sa nové úlohy a uskutočnia sa voľby vo všetkých organizačných článkoch DPO SR.

Republikovému valnému zhromaždeniu DPO SR budú predchádzať výročné členské schôdze DHZ, Valné zhromaždenia Územných organizácií DPO SR (ďalej VZ ÚzO DPO SR), ako aj zasadnutia KV DPO SR.

Výročné členské schôdze DHZ v súlade so Stanovami DPO SR Prezídium DPO SR odporúča uskutočniť v termíne

15. október 2016 – 15. január 2017.

Valné zhromaždenia Územných organizácií DPO SR odporúča Prezídium DPO SR uskutočniť v termíne  

21. január 2017 – 26. február 2017.

         Ku konaniu Valných zhromaždení Územných organizácií DPO SR a Výročným členským schôdzam DHZ vypracuje Prezídium DPO SR samostatné organizačné zabezpečenie, ktoré bude po schválení zaslané na OV DPO a ÚzV DPO. 

         Zasadnutia Krajských výborov DPO SR odporúča Prezídium DPO SR uskutočniť v nasledovných termínoch:

  4. marec 2017

11. marec 2017

18. marec 2017

Doporučený program zasadnutia Krajského výboru DPO SR:

1. Otvorenie

2. Schválenie programu, volebného poriadku, voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3. Správa o činnosti KV DPO SR za obdobie predchádzajúcich 5 rokov

4. Správa mandátovej komisie

5. Diskusia

6.   6. Voľba predsedu, podpredsedu, tajomníka KV DPO SR

7. 7. Voľba člena do RKaRK DPO SR a návrh zástupcov do republikových komisií

8. Voľba zástupcu do Prezídia DPO SR 

9. Návrh uznesenia, schválenie uznesenia

10. Záver

Prezídium DPO SR deleguje svojich členov na jednotlivé zasadnutia KV DPO SR.

Prezídium DPO SR zároveň odporúča Územným organizáciám DPO SR na zasadnutie KV DPO SR predložiť návrh na zástupcu do Republikovej kontrolnej a revíznej komisie DPO SR, ako aj návrh členov do republikových pomocných komisií

Zo zasadnutia KV DPO SR je treba do 5 dní po uskutočnení zaslať na Sekretariát DPO SR

-      zápisnicu o konaní zasadnutia KV DPO SR

-      návrh zástupcu do Prezídia DPO SR za KV DPO SR

-      návrh zástupcu do RKaRK DPO SR za KV DPO SR

-      zloženie KV DPO SR

-      návrh členov do republikových komisií

         Najvyšším orgánom DPO SR v súlade so Stanovami DPO SR Republikové valné zhromaždenie DPO SR. 

Republikové valné zhromaždenie DPO SR (ďalej len RVZ) odporúča Prezídium DPO SR uskutočniť

22. apríla 2017.

         K zastúpeniu VZ ÚzO DPO SR na RVZ navrhujeme:

 - každá Územná organizácia DPO SR bude na RVZ zastúpená jedným delegátom s hlasom rozhodujúcim.

         Odstupujúci členovia Snemu DPO SR sa zúčastnia zasadnutia RVZ ako delegáti s hlasom poradným.

Prezídium DPO SR schvaľuje členov Snemu DPO SR ako delegátov na jednotlivé VZ ÚzO DPO SR.

         Kandidáti na funkciu prezidenta DPO SR musia na Sekretariát DPO SR predložiť svoju kandidatúru spolu s osvedčujúcimi dokumentmi o splnení podmienok najneskôr 60 dní pred konaním RVZ, t.j. do 20. 2. 2017. Kandidáti na prezidenta DPO SR budú predstavení aj v časopise Požiarnik.

         Kandidáti na funkciu generálneho sekretára DPO SR musia na Sekretariát DPO SR predložiť svoju kandidatúru spolu s osvedčujúcimi dokumentmi o splnení podmienok najneskôr 60 dní pred konaním RVZ, t.j. do 20. 2. 2017. Kandidáti na generálneho sekretára DPO SR budú predstavení aj v časopise Požiarnik.

         Delegáti RVZ spolu s pozvánkou na RVZ obdržia pokyny pre účastníkov s uvedením miesta konania, časovým harmonogramom RVZ, pripomienkami pre pracovné predsedníctvo, prihláškou do diskusie.  

Priamo pri prezentácii obdržia delegáti RVZ materiály:

- zoznam členov Snemu DPO SR;

- zoznam kandidátov na prezidenta DPO SR,

- zoznam kandidátov na generálneho sekretára DPO SR,

- zoznam zástupcov do Prezídia DPO SR.

Súčasťou materiálov bude i návrh Rokovacieho poriadku RVZ a Volebného poriadku RVZ, Správa o činnosti DPO SR a jej orgánov od konania RVZ delegátov OV DPO v roku 2012. Zároveň delegáti obdržia i návrh Programu činnosti do roku 2022 a  návrh Uznesenia z RVZ. 

Harmonogram úloh

         Samotná príprava RVZ bude prebiehať v súlade s Harmonogramom úloh, ktorý bude predložený na zasadnutie Prezídia DPO SR.  

Program činnosti DPO SR do roku 2022

         Návrh Programu činnosti DPO SR do roku 2022 bude spolu s ostatnými materiálmi k RVZ predložený na zasadnutie Prezídia DPO SR.

        

         Prezídium DPO SR odporúča venovať osobitne zvýšenú pozornosť pri príprave materiálov, organizovaní a  zabezpečení RVZ a tým prispieť k jeho hladkému a úspešnému priebehu.

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top