V zmysle uznesenia 4. Snemu DPO SR Vám predkladáme znenie navrhovaného rekodifikovaného znenia stanov, po zapracovaní pripomienok v rámci prvého kola pripomienkového konania.


Touto cestou Vás žiadame o zrealizovanie druhého kola pripomienkového konania v zmysle uznesenia 4. snemu DPO SR, v ktorom sa uvádza:


4. zasadnutie Snemu DPO SR ukladá:

Okresným - územným výborom DPO
Odovzdať pripomienky k Stanovám DPO SR na KV DPO.
T – do 1. 3. 2014

Krajským výborom DPO
Odovzdať pripomienky k Stanovám DPO SR na Sekretariát DPO SR.
T – do 1. 4. 2014

 

word icon 

Opravené stanovy DPO SR pre druhé kolo