obchod 2

   V zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) má ten, kto poskytol osobnú pomoc alebo vecné plnenie, právo na náhradu škody, ak mu toto právo nevyplýva z osobitných predpisov.

   Nasledujúci postup náhrady škody sa vzťahuje na použitie automatických externých defibrilátorov (ďalej len „AED“) na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby alebo na základe nahlásenia použitia AED na operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a na náhradu škody za iné oprávnené výdavky. V prípade použitia AED sa automaticky predpokladá, že boli znehodnotené jednorazové defibrilačné elektródy, avšak v súvislosti s AED môže dôjsť aj k iným oprávneným a neoprávneným výdavkom v zmysle tohto usmernenia.

Oprávnené výdavky, ktoré možno preplatiť:

 • kúpa jednorazových defibrilačných elektród po ich znehodnotení po použití AED,
 • servis AED po jeho použití (napríklad výmena batérie v prípade potreby),
 • náhrada škody za výdavky spojené s opravou AED skrinky poškodenej pri zásahu,
 • kúpa nového AED z dôvodu jeho poškodenia pri zásahu.

Neoprávnené výdavky, ktoré nie je možné preplatiť:

 • kúpa nového AED, okrem kúpy nového AED z dôvodu poškodenia AED pri zásahu,
 • AED (elektródy aj batéria) po exspirácii,
 • servis AED, ktorý nesúvisí s jeho bezprostredným použitím, a teda ak ide o periodický servis,
 • doprava tovaru, dobierka a balné.

 

Stanovený postup pri predkladaní žiadosti o náhradu škody podľa § 15 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov:

 1. Žiadateľ o náhradu škody požiada oprávnený subjekt (Oprávneným subjektom sa rozumie poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby (potvrdenie od štatutára, riaditeľstvo) a operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby) o vydanie potvrdenia o použití AED. Vzor žiadosti o vydanie potvrdenia o použití automatického externého defibrilátora je uvedený v prílohe č. 1. Túto žiadosť žiadateľ zasiela len oprávnenému subjektu, ktorý mu vydá potvrdenie o použití AED. Oprávnený subjekt má spravidla k dispozícii vlastné štandardizované potvrdenie. V prípade, ak takéto potvrdenie nemá je potrebné použiť vzor potvrdenia o použití automatického externého defibrilátora v prílohe č. 2.
 2. Žiadateľ predloží žiadosť o náhradu škody za oprávnený výdavok pri použití automatického externého defibrilátora podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 na oddelenie koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, odbor krízového riadenia okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), v ktorého územnom obvode bol AED použitý. Žiadosť o náhradu škody možno zaslať aj e-mailom a je potrebné k nej priložiť:
 • potvrdenie o použití AED,
 • doklad o výške škody, kópiu účtovného dokladu alebo faktúry, z ktorého bude zrejmá výška vzniknutej škody. V prípade náhrady škody za výdavky spojené s opravou  AED skrinky poškodenej pri zásahu alebo pri kúpe nového AED z dôvodu jeho poškodenia pri zásahu, je nutné priložiť aj predchádzajúcu kópiu účtovného dokladu alebo faktúry za ich obstaranie a kópiu účtovného dokladu alebo faktúry za opravu AED skrinky alebo kúpu nového AED.
 • zmluvu o účte, potvrdenie banky o vedení účtu alebo prevod z účtu s čitateľným číslom účtu, na ktorý žiadateľ žiada uhradiť náhradu škody. Účet musí patriť subjektu, ktorý o náhradu škody žiada. Číslo účtu musí byť zhodné s číslom účtu uvedeným vo všetkých prílohách žiadosti o náhradu škody.

   Náhrada škody bude vyplatená, ak predložená žiadosť bude obsahovať všetky prílohy s požadovanými údajmi. Žiadosť nebude možné zaradiť na preplatenie pokiaľ nebudú odstránené zistené nedostatky. Žiadosť o náhradu škody musí byť predložená okresnému úradu v sídle kraja najneskôr do 15. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol AED použitý. Okresný úrad v sídle kraja následne predkladá žiadosti na preplatenie územne príslušnému centru podpory.

   Okresný úrad v sídle kraja vedie štatistický prehľad o náhradách škody pri použití automatického externého defibrilátora vo svojom územnom obvode, ktorý zasiela sekcii krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vždy v priebehu posledného týždňa v mesiaci.

Príloha č. 1 - Žiadosť o vydanie potvrdenia o použití automatického externého defibrilátora
Príloha č. 2 - Potvrdenie o použití automatického externého defibrilátora
Príloha č. 3 - Žiadosť o náhradu škody za oprávnený výdavok pri použití automatického externého defibrilátora

 

Uvedené usmernenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2024.

Zároveň Vás chcem upozorniť ak ste mali v roku 2023 použité AED a neuplatnili ste si náhradu škody a máte záujem,
aby ste tak urobili do 10.1.2024, ideálne do konca roka. Po uplynutí termínu 10.1.2024 Váš nárok zaniká.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte referenta správy registra AED.

Kontakt nájdete na https://155.sk/kontakty-spravcov-registrov-aed/

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top