Dobrovoľná požiarna ochrana SR upozorňuje na blížiaci sa termín predloženia zúčtovania finančnej dotácie, poskytnutej mestám a obciam na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá. 
V zmysle podpísanej zmluvy je dotáciu možné použiť do 20. 8. 2020 a do 31. 8. 2020 je príjemca povinný predložiť jej písomné vyúčtovanie poskytovateľovi – t.j. DPO SR. Nepredloženie, resp. neskoršie predloženie bude považované za hrubé porušenie podmienok zmluvy a príjemca bude požiadaný o vrátenie celej poskytnutej dotácie.