Vážení funkcionári, členky a členovia DPO SR.

Doba, ktorú prežívame nie je ľahká, dotkla sa života všetkých občanov SR, členov DPO SR nevynímajúc. Prezídium DPO SR po prvý krát v histórii prijalo nepopulárne nasledujúce rozhodnutie: 

 

           Vzhľadom k epidemiologickej  situácii, rozhodnutiam Ústredného krízového štábu SR, vlády SR a hlavného hygienika SR k hromadným akciám, ale aj rozhodnutiam iných ústredných športových orgánov o zrušení súťaží všetkých vekových kategórií, Prezídium DPO SR pre rok 2020 rozhodlo o zrušení:

- pôvodných termínov okrskových, územných, krajských a republikových kôl súťaží

   detí, mládeže, dorastu a dospelých,

- zasadnutí orgánov na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry,

- organizovania všetkých súťaží pod hlavičkou DPO SR,

- osláv DHZ, hasičských pútí a iných podujatí organizovaných DHZ,

- plánovaných cvičení DHZ,

O pokračovaní uvedených akcií, po vyriešení epidemiologickej situácie, budete včas informovaní.

Zároveň Vám chceme pri tejto príležitosti poďakovať a prostredníctvom Vás všetkým členom DPO SR za ich aktívnu prácu počas tejto krízovej situácie, pri plnení úloh v mestách a obciach a pomoci spoluobčanom. V tejto dôležitej a záslužnej činnosti Vám prajeme veľa fyzických a hlavne psychických síl. Sme presvedčení, že opäť nastanú dni pokojného života a my sa vrátime k našej činnosti.