Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru podľa § 17 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 34 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vydalo Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR oprávnenie na vykonávanie odborných príprav:

- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce
- základná príprava členov hasičských jednotiek – závodných hasičských zborov, obecných hasičských zborov
- špecializovaná príprava veliteľov obecných (mestských), hasičských zborov a závodných hasičských zborov.

Oprávnenie sa vydáva na dobu troch rokov. Počas tejto doby má DPO SR možnosť vykonávať spomenuté odborné prípravy a vydávať osvedčenia a potvrdenia o ich absolvovaní v zmysle platných právnych noriem.

opravnenie-na-vykonavanie-odbornych-priprav