Vyhlasovateľ súťaže je Dobrovoľná požiarna ochrana SR. Súťaže sa môžu zúčastniť deti, žiaci a mládež vo veku do 18 rokov, v rámci školskej činnosti ako aj mimoškolskej činnosti v dobrovoľných hasičakých zboroch (ďalej len DHZ), domovoch detí a mládeže (ďalej len DDM), družstvá hasičskej mládeže (ďalej len HM), centrách voľného času (CVČ) a pod.

 

Vekove kategórie:

-      kategória A-1 – žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ

-      kategória A-2 žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ

-      kategória A-3 – žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ

-      kategória B – študenti gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť

 

Obsahové zameranie:

 

Priebeh súťaže:

         V základnom kole sa vyhodnocujú vždy tri najlepšie práce vo všetkých kategóriách. Zúčastnené  základné školy, DDM, DHZ, CVČ a pod. vyhodnotia literárne práce z každej kategórie a oznámia ukončenie základného kola na príslušný OV DPO resp. ÚzV DPO vrátane celkového počtu zúčastnených a odovzdajú tri najlepšie práce na OV DPO resp. ÚzV DPO. OV DPO resp. ÚzV DPO vyhodnotí z doručených prác tri najlepšie z každej vekovej kategórie a tieto práce odošle na Sekretariát DPO SR –   do  30. 4. 2016.

 

Každá práca musí byť riadne označená :

  1. číslom kategórie
  2. názov literárnej práce
  3. menom a priezviskom autora
  4. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu
  5. názvom a adresou školy, mimoškolského zariadenia alebo DHZ
  6. prípadne telefónnym číslom a kontaktnou osobou

Literárne práce doporučujeme maximálne na 4 strany formátu A4 

         Súťažné práce bude hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci jún 2016. Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik.