obchod 2

a.  Vyhlasovateľ súťaže je Dobrovoľná požiarna ochrana SR. Súťaže sa môžu zúčastniť deti, žiaci a mládež vo veku do 18 rokov, v rámci školskej činnosti ako aj mimoškolskej činnosti (Domovy detí a mládeže (ďalej len DDM), družstvá hasičskej mládeže (ďalej len HM)a pod.

b.  Nositeľom úlohy je Republiková komisia mládeže DPO, respektíve komisie mládeže Okresných výborov DPO (ďalej len OV DPO) a Územných výborov DPO (ďalej len ÚzV DPO). Spolupráca ostatných pomocných komisií  sa pritom týmto nevylučuje.

 

Podmienky súťaže:

Súťaž je organizovaná pre zariadenia

§   školské - základné školy, špeciálne školy, pomocné školy, gymnázia, stredné školy, učilištia,

§   mimoškolské - DDM, Dobrovoľné hasičské zbory (ďalej len DHZ) a pod.

 

Vekove kategórie:

  • kategóriaA-1 – žiaci3. – 4. ročníka ZŠ
  • kategóriaA-2 –žiaci5. – 7. ročníka ZŠ
  • kategóriaA-3 – žiaci8. – 9. ročníka ZŠ
  • kategóriaB – študentigymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť

 

Obsahové zameranie:

§   vyjadrenie poznatkov o príčinách požiarov, príklady jednania z nedbalosti a nepozornosti pri manipulácii s ohňom, horľavinami a pod., nebezpečné hry detí so zápalnými prostriedkami, s horľavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atď.

§   pomoc hasičov pri haváriách, nehodách, živelných pohromách a ochrane životného prostredia

§  zážitky zo záujmovej, športovej či výchovnej činnosti mládeže alebo letných táborov hasičskej mládeže so zameraním na ochranu pred požiarmi

 

Hodnotenie súťažných prác.

Hodnotenie je vykonávané:

§  základné kolo (v škole, v DDM, v DHZ a pod.)

§  okresné, územné kolo 

§  celoštátne kolo

 

Priebeh súťaže:

V základnom kole sa vyhodnocujú vždy tri najlepšie práce vo všetkých kategóriách.

Zúčastnené školy, DDM, DHZ a pod. vyhodnotia literárne práce z každej kategórie a oznámia ukončenie základného kola na príslušný OV DPO resp. ÚzV DPO vrátane celkového počtu zúčastnených a odovzdajú tri najlepšie práce na OV DPO resp. ÚzV DPO. OV DPO resp. ÚzV DPO vyhodnotí z doručených prác tri najlepšie z každej vekovej kategórie a tieto práce odošle na Sekretariát DPO SR – do  30. 4. 2015.

 

Každá práca musí byť riadne označená :

  1. číslom kategórie
  2. názov literárnej práce
  3. menom a priezviskom autora
  4. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu
  5. názvom a adresou školy, mimoškolského zariadenia alebo DHZ
  6. prípadne telefónnym číslom a kontaktnou osobou

 

VZOR :

Názov literárnej práce: ....................................................

kategória: .....................

Meno a priezvisko: ..............................................
adresa bydliska: ...........................................................................
názov školy (DHZ): ...................................................... trieda: .............
adresa školy (DHZ): ............................................................................................................
(tel. č. a kontaktná osoba)

Literárne práce doporučujeme maximálne na 4 strany formátu A4 

 

Súťažné práce bude hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci jún 2015. Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik.

   

Vyhlasovateľ súťaže DPO SR si vyhradzuje právo ponechať si súťažné práce, použiť ich pri preventívno- výchovnej činnosti a propagácii ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť bezplatne súťažné práce pri vydaní publikácií s tým, že súťažiaci prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného využitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný vyššie uvedeným spôsobom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť ho aj tretej osobe. 

 

                                                                                    

 

Adresa

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
831 03  Bratislava02/44 37 21 33
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zostaň v spojení

Go to top