a. Vyhlasovateľ súťaže je Dobrovoľná požiarna ochrana SR. Súťaže sa môžu zúčastniť deti, žiaci a mládež vo veku do 18 rokov, v rámci školskej činnosti ako aj mimoškolskej činnosti (Domovy detí a mládeže (ďalej len DDM), družstvá hasičskej mládeže (ďalej len HM) a pod.
b. Nositeľom úlohy je Republiková komisia mládeže DPO, respektíve komisie mládeže Okresných výborov DPO (ďalej len OV DPO) a Územných výborov DPO (ďalej len ÚzV DPO). Spolupráca ostatných pomocných komisií sa pritom týmto nevylučuje.

Podmienky súťaže:
Súťaž je organizovaná pre zariadenia
 školské - základné školy, špeciálne školy, pomocné školy, gymnázia, stredné školy, učilištia,
 mimoškolské - DDM, Dobrovoľné hasičské zbory (ďalej len DHZ) a pod.

Vekove kategórie:
- kategória A-1 – žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ
- kategória A-2 – žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ
- kategória A-3 – žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ
- kategória B – študenti gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť

Obsahové zameranie:
 vyjadrenie poznatkov o príčinách požiarov, príklady jednania z nedbalosti a nepozornosti pri manipulácii s ohňom, horľavinami a pod., nebezpečné hry detí so zápalnými prostriedkami, s horľavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atď.
 pomoc hasičov pri haváriách, nehodách, živelných pohromách a ochrane životného prostredia
 zážitky zo záujmovej, športovej či výchovnej činnosti mládeže alebo letných táborov hasičskej mládeže so zameraním na ochranu pred požiarmi

Hodnotenie súťažných prác.
Hodnotenie je vykonávané:
 základné kolo (v škole, v DDM, v DHZ a pod.)
 okresné, územné kolo
 celoštátne kolo

Priebeh súťaže:
V základnom kole sa vyhodnocujú vždy tri najlepšie práce vo všetkých kategóriách.
Zúčastnené školy, DDM, DHZ a pod. vyhodnotia literárne práce z každej kategórie a oznámia ukončenie základného kola na príslušný OV DPO resp. ÚzV DPO vrátane celkového počtu zúčastnených a odovzdajú tri najlepšie práce na OV DPO resp. ÚzV DPO. OV DPO resp. ÚzV DPO vyhodnotí z doručených prác tri najlepšie z každej vekovej kategórie a tieto práce odošle na Sekretariát DPO SR – do 30. 4. 2014.

Každá práca musí byť riadne označená :
1. číslom kategórie
2. názov literárnej práce
3. menom a priezviskom autora
4. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu
5. názvom a adresou školy, mimoškolského zariadenia alebo DHZ
6. prípadne telefónnym číslom a kontaktnou osobou

VZOR :
Názov literárnej práce: ....................................................
kategória: .....................
Meno a priezvisko: ..............................................
adresa bydliska: ...........................................................................
názov školy (DHZ): ...................................................... trieda: .............
adresa školy (DHZ): ............................................................................................................
(tel. č. a kontaktná osoba)
Literárne práce doporučujeme maximálne na 4 strany formátu A4

Súťažné práce bude hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci jún 2014. Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik.

Vyhlasovateľ súťaže DPO SR si vyhradzuje právo ponechať si súťažné práce, použiť ich pri preventívno- výchovnej činnosti a propagácii ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť bezplatne súťažné práce pri vydaní publikácií s tým, že súťažiaci prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného využitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný vyššie uvedeným spôsobom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť ho aj tretej osobe.