Vyhlasovateľ súťaže je Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Republiková komisia mládeže DPO SR, resp. Komisie mládeže ÚzO DPO SR. Spolupráca ostatných pomocných komisií sa pritom týmto nevylučuje.

 

Téma súťaže:     „Ochrana pred požiarmi očami detí a mládeže“

Termín súťaže: október 2020 – marec 2021  

Vekove kategórie:

Kategória

Určená pre

A – 1

žiakov 3. – 4. ročníka základných škôl

A – 2

žiakov 5. - 7. ročníka základných škôl

A – 3

žiakov 8. - 9. ročníka základných škôl

B

študentov gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť

Súťaže sa môžu zúčastniť deti, žiaci a mládež vo veku do 18 rokov, v rámci školskej činnosti (ZŠ, SŠ, SOU, a pod.) ako aj mimoškolskej činnosti (v dobrovoľných hasičských zboroch, domovoch detí a mládeže, centrách voľného času a pod.).

Priebeh súťaže:
V územnom kole sa vyhodnocujú vždy tri najlepšie práce vo všetkých kategóriách. Zúčastnené školy a mimoškolské zariadenia vyhodnotia literárne práce a zašlú tri najlepšie z každej kategórie na príslušnú územnú organizáciu DPO SR vrátane celkového počtu zúčastnených.

Územná organizácia DPO SR vyhodnotí z doručených prác tri najlepšie z každej vekovej kategórie -  t.j. 12 prác a tieto spolu s vyhodnotením súťaže zašle na Sekretariát DPO SR do 31. 3. 2021.

 

Obsahové zameranie:

 

Literárne práce doručujte na formáte A4 maximálne na 4 strany.

Každá práca musí byť riadne označená:

  1. číslom kategórie a vekom autora
  2. názov literárnej práce
  3. menom a priezviskom autora
  4. názvom a adresou školy alebo mimoškolského zariadenia
  5. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu
  6. prípadne telefónnym číslom a kontaktnou osobou

 

Súťažné práce bude v celoštátnom kole hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci máj 2021. Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik a na internetovej stránke www.dposr.sk.

Školy a mimoškolské zariadenia víťazov literárnej súťaže, budú informované listom, ktorý bude zároveň aj pozvánkou na oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazom.

 

Odovzdávanie cien víťazom sa uskutoční pod záštitou Republikovej komisie mládeže DPO SR v mesiaci jún 2021.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ponechať si súťažné práce, použiť ich pri preventívno-výchovnej činnosti a propagácii ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť bezplatne súťažné práce pri vydaní publikácií s tým, že súťažiaci prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného využitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný vyššie uvedeným spôsobom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť ho aj tretej osobe.