Dobrovoľná požiarna ochrana SR s hlbokým zármutkom oznamuje širokej hasičskej verejnosti, že dňa 18. 8. 2018 náhle zomrel starosta Združenia hasičov Čiech, Moravy a Sliezska Ing. Karel Richter.

Česť jeho pamiatke!

 Karel Richter